Obchodné podmienky

spolupráce a provízneho systému on-line servera umiestneného na internetovej adrese

AVENATURA.SK

 

Poskytovateľom provízneho systému je:

Firma: AVE NATURA, s.r.o

Sídlo: Staničná 194, Čadca 022 01

IČO: 50529161

(IČ DPH): SK 2120362079

Tel .: +421 904 391211

E-mail: info@avenatura.care

(ďalej len ako "Poskytovateľ")

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

a) vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretej medzi Partnerom a Poskytovateľom

b) vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

1.2 Registráciou alebo vyjadrením súhlasu s registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner aj Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.

1.3 V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravenými sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

1.4 Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.

2. Vymedzenie pojmov

2.1 Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom, a ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzatvorená elektronicky tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme prijme podmienky spolupráce navrhovanej Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpení.

2.2 Kampaň určuje rozsah marketingových a iných činností, ktoré Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaňou sa najmä rozumie to, ktoré tovary, služby alebo webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú popísané v províznom systéme.

2.3 Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

2.4 Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:

a) umiestnenia reklamného obsahu (najmä bannerov) na webových stránkach Partnera;

b) uvedenie referencie na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);

c) rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;

d) odkaz na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí.

2.5 Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

2.6 Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňuje provízneho systému Poskytovateľa.

2.7 Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

2.8 Provízny účet je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa predovšetkým počtu návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.9 Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.10 Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese www.avenatura.sk

2.11 Zákazníkom je osoba, ktorá na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar či službu alebo iné plnenie.

3. Účasť v províznom systéme

3.1 Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera alebo vyjadrením súhlasu s registráciou Partnera v províznom systéme.

3.2 V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či tovary Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.

3.3 Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito podmienkami a / alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným používateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.4 Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1 Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa či ním ponúkaného tovaru a služieb.

4.2 Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Najmä sa jedná o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagovanie týchto činností.

4.3 Partner či rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak urobí, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5 Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetkých textových a obrazových materiálov, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi na tento účel Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

4.6 Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov) poskytnutých mu Poskytovateľom na použitie v rámci kampane.

4.7 Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, znovunačítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8 Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa zasielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

4.9 Tovar či služby Poskytovateľa nie je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.

4.10 Bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane softvéru webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti AffilBox s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

5.2 Pre získavanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívania súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takú konverziu nepatrí Partnerovi provízia.

5.3 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

5.5 Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.

5.6 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

6. Provízia

6.1 Výška provízie je uvedená v províznom systém u každej kampane zvlášť.

6.2 Provízia bude Poskytovateľom schvaľovaná vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií prebieha automaticky / manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

6.3 Provízia bude schválená u tých konverzií, kde došlo k riadnej a plnej úhrade tovaru alebo služby propagovanej v kampani.

6.4 Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

7. Výplata provízie

7.1 Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v jeho províznom účte je vyšší ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému.

7.2 Ak zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o vyplatenie provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú môže Partner fakturovať. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe Dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

7.3 Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť kratšia ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedené kratšie obdobie splatnosti, faktúra je splatná 14 dní od doručenia.

7.4 Výška celkovej provízie požadovanej Partnerom k vyplateniu musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému jej vyplatenie Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov preskúmať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenia, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú k vyriešeniu tejto záležitosti. Po dobu riešenia takejto záležitosti sa zastavujú lehoty stanovené na vyplatenie provízií.

7.5 Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenskej republiky, pričom Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby. Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

8. Námietky Partnera

8.1 Partner má v prípade pochybností najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2 Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3 Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdenie námietky Poskytovateľom.

8.4 Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

9. Doba trvania dohody o spolupráci a jej zánik

9.1 Dohoda o spolupráci je uzatvorená na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2 K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

a) Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.

b) Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

c) Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na dosiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

9.3 Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4 V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku zmluvy o spolupráci vznikol nárok. Provízia bude Partnerovi vyplatená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ prehlasuje, že dáta budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov).

Vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenia spracovania, na prenosnosť a právo na kópiu osobných údajov, požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov, podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.

10.1 V prípade, že pri realizácii kampaní dôjde k porušeniu právnych predpisov Partnerom, nesie za toto porušenie výlučnú zodpovednosť Partner. V prípade, že bude po Poskytovateľovi v súvislosti s takou nezákonnou činnosťou Partnera požadované peňažné plnenie, má Poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takého plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

10.2 Partneri, ktorí sa zaregistrovali do partnerského programu súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe, či s predmetom podnikania Poskytovateľa.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.11.2021.